Stanovy spolku

 

Spolek pro obnovu kaple Libouchec – Stanovy spolku

Čl. I

Název a sídlo spolku

Spolek pro obnovu kaple Libouchec (dále jen „spolek“) má své sídlo na adrese č.p. 233, 403 35 Libouchec. 

Čl. II

Účel spolku

Účelem spolku je záchrana a obnovení kaple s kryptou rodiny Botschen u obce Libouchec

Čl. III

Hlavní činnost spolku

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., coby společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

a) údržby objektu kaple a přilehlého lesoparku, zpřístupnění lesoparku v okolí kaple,

b) provádění a organizace výzkumu historie objektu Kaple, rodiny Botschen a obce Libouchec, zejména shromažďování a dokumentace historie,

c) publikace výsledků výzkumu a informací o historii kaple, rodiny Botschen a obce Libouchec,

d) osvěty a pořádání osvětových a informačních akcí pro odbornou i širokou veřejnost.

e) zapojení dobrovolníků a podpora dobrovolnictví,

f) propagace aktivit spolku např. prostřednictvím pořádání benefičních akcí a informování veřejnosti.

 

Čl. IV

Členství ve spolku

1.Členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí spolku, která o jeho přijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání. Prvními členy spolku se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi spolku. Přihláška se zasílá do rukou předsedy rady spolku nebo místopředsedy rady spolku a musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele o členství ve spolku, adresu jeho trvalého pobytu, datum narození, telefonní kontakt, případně e-mailovou adresu nebo identifikátor datové schránky, dále datum vyhotovení přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.

 

2. Člen spolku má právo:

a) účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,

b) volit předsedu rady spolku, místopředsedu rady spolku a další členy rady spolku,

c) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,

d) podílet se na praktické činnosti spolku.

3. Člen spolku má povinnost:

a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,

b) aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,

c) aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce.

4. Členství ve spolku zaniká:

a) doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi rady spolku nebo místopředsedovi rady spolku,

b) úmrtím člena,

c) zánikem spolku,

d) vyloučením člena členskou schůzí, v případě, že se člen třikrát bez omluvy nezúčastní zasedání členské schůze nebo opakovaně i přes písemné napomenutí ze strany orgánu spolku porušuje tyto stanovy, případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.

5.Seznam členů spolku je veřejný a je přístupný na internetových stránkách spolku. Zápis a výmazy v tomto seznamu provádí předseda rady spolku při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů.

6.Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.

 

Čl. V

Orgány spolku

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:

a) členská schůze,

b) rada spolku.

 

Čl. VI

Členská schůze

 

1.Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:

a) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,

b) volí členy rady spolku, tedy přímo volí předsedu rady spolku, místopředsedu rady spolku a další tři členy rady spolku a odvolává je,

c) schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok,

d) určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období,

e) schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů,

f) schvaluje výši členských příspěvků,

g) rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob,

h) rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních,

i) rozhoduje o provozování kanceláře spolku,

j) rozhoduje o zániku spolku.

2.Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku.

3. Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou rady spolku nebo alespoň třemi členy rady spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Předseda rady spolku je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Informaci o konání zasedání členské schůze odesílá předseda rady spolku členům spolku písemně alespoň 15 dnů před datem jejího konání způsobem uvedeným v čl. X těchto stanov. Součástí informace je návrh programu zasedání. Člen se může vzdát práva na včasné a řádné svolání členské schůze písemným prohlášením s úředně ověřeným podpisem nebo ústním prohlášením učiněným na členské schůzi. Prohlášení člena na členské schůzi se uvede v zápisu dle čl. VI odst. 6. těchto stanov.

5.Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání alespoň čtyřpětinová většina všech členů spolku. Členská schůze rozhoduje alespoň čtyřpětinovou většinou všech členů spolku. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.

6.Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze v souladu s čl. VI odst. 3. těchto stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem alespoň čtyřpětinové většiny všech členů spolku.

7.O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje a podepisuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze. Podpisy zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisů musí být úředně ověřeny.

Čl. VII

Rada spolku

1.Rada spolku je kolektivním statutárním orgánem spolku a má pět členů. Skládá se z předsedy rady spolku, místopředsedy rady spolku a dalších tří členů rady spolku. Je oprávněna rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého, přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní poměr, a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech.

2.Spolek zastupuje a jedná za něj samostatně předseda rady spolku nebo společně místopředseda rady spolku a jeden člen rady spolku.

3.Člen rady spolku včetně předsedy rady spolku a místopředsedy rady spolku jsou voleni členskou schůzí na dobu pěti let.

4.Rada spolku je povinna:

a) svolávat zasedání členské schůze v souladu s čl. VI odst. 2. těchto stanov,

b vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku,

c) archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze,

d) jednou za tři roky předložit členské schůzi ke schválení strategický plán spolku, a to tak, aby mohl být projednán nejpozději tři měsíce před ukončením platnosti předchozího strategického plánu. 

Čl. VIII

Hospodaření spolku

Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků a případnými dary od fyzických či právnických osob či získanými granty. Prostředky vynakládá výhradně za účelem spolku a jeho hlavních činností.

Čl. IX

Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku

V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

 Čl. X

Doručování

 Doručování písemností členům spolku se provádí e-mailem nebo poštou na adresu, kterou člen spolku oznámil v přihlášce, případně na později členem spolku uvedenou kontaktní adresu, nebo datovou schránkou, pokud ji má člen zřízenu. Nedojde-li k prokazatelnému doručení dříve, má se za to, že k doručení došlo 10. dnem následujícím po prokazatelném odeslání písemnosti.